Artikel 1. Definities


In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cooder: Cooder B.V. & Cooder NL B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1059 CM) Amsterdam, aan de Anthony Fokkerweg 1, respectievelijk Kamer van Koophandel nummer: 66399386 & 70367779.

  • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon c.q. rechtspersoon die door of via Cooder wordt aangedragen / voorgesteld aan Opdrachtgever voor het vervullen van een (mogelijke) vacature.

  • Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die aan Cooder een opdracht verstrekt, althans met Cooder een samenwerking aangaat.

  • Opdracht: de schriftelijke opdrachtbevestiging van Cooder aan de Opdrachtgever, op grond waarvan Cooder diensten verleent aan Opdrachtgever.

  • Fee: de vergoeding die Opdrachtgever aan Cooder verschuldigd is te betalen in verband met de Opdracht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes van Cooder én de Opdracht tussen Cooder en Opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door Cooder schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Onder “schriftelijk” in deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging wordt per post en per e-mail verstaan.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende Opdrachten tussen Cooder en Opdrachtgever.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van de Opdracht


3.1. Alle offertes en kostenopgaven van Cooder zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel in een individueel gerichte schriftelijke offerte uitdrukkelijk volgt.

3.2. Een Opdracht tussen Cooder en Opdrachtgever komt tot stand zodra Opdrachtgever de opdrachtbevestigingsbrief van Cooder schriftelijk heeft bevestigd

3.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Cooder slechts nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Looptijd en beëindiging van de Opdracht


4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de opdracht aangegaan voor bepaalde tijd met de duur van één jaar. Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de termijn met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

4.2. Indien Cooder en Opdrachtgever een Opdracht voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen dan kan ieder van partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn, met minimaal een termijn van één maand. Opdrachtgever is te allen tijde de administratiekosten verschuldigd, ook indien Opdrachtgever de Opdracht voor onbepaalde tijd spoedig na de Opdracht opzegt.

4.3. Cooder en/of Opdrachtgever hebben ieder het recht de Opdracht per direct te ontbinden, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, slechts indien de andere partij: a) in staat van faillissement wordt verklaard, b) (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, c) in de schuldsanering gaat, of d) anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest.

Artikel 5. Betaling

 

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening van Cooder. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur is de Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan Cooder een contractuele rente verschuldigd van 2 % per maand over het nog openstaande bedrag.

5.2. In het geval dat Opdrachtgever in verzuim is, heeft Cooder het recht om zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (waaronder advocatenkosten) met betrekking tot het innen van haar vordering geheel aan Opdrachtgever in rekening te brengen en op Opdrachtgever te verhalen.

5.3. In het geval Opdrachtgever opmerkingen of klachten heeft over de inhoud van de factuur of de hoogte van het bedrag heeft Opdrachtgever de mogelijkheid zijn opmerkingen of klachten binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Cooder. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen worden deze opmerkingen of klachten niet meer in behandeling genomen en is dit recht van de Opdrachtgever komen te vervallen in de zin van artikel 6:89 BW.

Artikel 6. Fee


Tenzij tussen Cooder en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, is de hoogte van de Fee in de opvolgende Opdracht(en) gelijk aan de tussen Cooder en Opdrachtgever overeengekomen Fee in de tussen hen eerder afgesloten Opdracht.

Artikel 7. Overige verplichtingen Opdrachtgever


7.1. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht, alsmede alle door Cooder verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Cooder te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Cooder verstrekte gegevens en informatie.

7.2. Opdrachtgever verplicht zich om zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na het overeenkomen van een samenwerking, dienstverband of een ander soort van contract met de Kandidaat, hiervan schriftelijk melding te doen aan Cooder, ongeacht de ingangsdatum van de overeenkomst met Kandidaat. De melding dient te bestaan uit de navolgende gegevens:- datum ingang samenwerking/dienstverband- voorletter(s), naam en adres van de Kandidaat - factuurgegevens Opdrachtgever.

7.3. Opdrachtgever is gehouden Kandidaat werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is verder gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat Kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 BW (werkgever aansprakelijkheid/bedrijfsongevallen) en zal al het mogelijke doen om een dergelijke aansprakelijkheid te voorkomen. Opdrachtgever vrijwaart Cooder tegen eventuele aanspraken uit hoofde van artikel 7:658 BW.

7.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van Kandidaat voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.

Artikel 8. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst en coulanceregeling


Indien de overeenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever voor de aanvang van de looptijd van de overeenkomst door Kandidaat wordt opgezegd/eindigt, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal Cooder zonder extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen- met uitzondering van administratiekosten - alsnog zorgen voor de uitvoering van de Opdracht mits:

(a) de Opdrachtgever binnen 5 dagen na opzeggen door Kandidaat Cooder hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;

(b) de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;

(c) Opdrachtgever alle door Cooder gefactureerde bedragen volledig heeft betaald en al haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht en deze algemene voorwaarden jegens Cooder is nagekomen.

Artikel 9. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid


9.1 Cooder staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de Opdracht schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Cooder is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever in het kader van de opdracht zijn verstrekt.

9.2. Cooder spant zich in om voor Opdrachtgever een geschikte Kandidaat te vinden, maar kan niet instaan voor het resultaat. Op Opdrachtgever rust de verplichting om de referenties van Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke) zelf te verifiëren. Opdrachtgever beslist uiteindelijk zelf of de door Cooder geselecteerde Kandidaat geschikt is.

9.3. De aansprakelijkheid van Cooder is beperkt tot het schadebedrag gelijk aan het bedrag dat Opdrachtgever op grond van de Opdracht aan Cooder is verschuldigd. Cooder kan niet door Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor zaakschade, omzetverlies en/of winstderving.

9.4. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan Cooder schriftelijk aansprakelijk te stellen. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen is dit recht van Opdrachtgever komen te vervallen in de zin van artikel 6:89 BW.

9.5. Cooder is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die Kandidaat toebrengt aan Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Cooder tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 10. Geheimhouding


Cooder en Opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de Opdracht ter kennis komt. Cooder en Opdrachtgever zullen ervoor zorgen dat hun werknemers, vertegenwoordigers, dezelfde geheimhouding in acht nemen. Cooder en Opdrachtgever zijn niet gehouden tot geheimhouding van informatie waarvan partijen weten, of redelijkerwijs behoren te weten, dat deze is bedoeld om in het openbaar te verspreiden, verder zijn partijen niet verplicht tot geheimhouding indien het openbaar maken van informatie op grond van een wettelijke regeling is vereist.

Artikel 11. Boetebeding


Indien Opdrachtgever het bepaalde in artikelen: 7.2, 10 en 12.3 eerste en tweede zin, van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, verbeurt Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, aan Cooder een direct opeisbare boete ten bedrage van € 7.000,00 voor iedere overtreding en € 1.000,-- per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met een maximaal boetebedrag van € 30.000,--. Daarnaast heeft Cooder het recht om schadevergoeding te vorderen. Deze boetebepaling blijft tussen Cooder en Opdrachtgever van kracht tot uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van de Opdracht.

Artikel 12. Privacy en wijzigingen


12.1. Cooder behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de applicaties van de Website indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Website. Tevens is Cooder gerechtigd haar Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks nodig is voor het onderhoud van de Website of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding jegens Cooder ontstaat. Cooder mag plaatsingen van cv’s, vacatures, bedrijfspresentaties en/of andere vormen van uitingen op de Website door Opdrachtgever weigeren en/of verwijderen van de Website zonder dat zij hiervoor schadeplichtig wordt.

12.2. Opdrachtgever en Cooder houden zich te allen tijde aan de meest recente privacywetgeving. Dit houdt onder andere in dat Opdrachtgever en Cooder de gegevens van de Kandidaten slechts zal gebruiken voor het doeleinde waarvoor zij door de Kandidaten zijn verstrekt en de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk voor het beoogde doel. Opdrachtgever verplicht zich tot strikte geheimhouding over de door Cooder verstrekte gegevens van de Kandidaten en zorgt dat haar personeel zich ook houdt aan deze geheimhouding. Opdrachtgever zorgt voor een passende beveiliging van de verstrekte gegevens, zodat deze zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking. Opdrachtgever vrijwaart Cooder van iedere mogelijke aanspraak van een Kandidaat op grond van inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door Opdrachtgever.

12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ontvangen profielen van Kandidaten voor andere zaken te gebruiken dan voor eigen gebruik. Opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Cooder op enige wijze gegevens over Kandidaten aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de overeenkomst met Kandidaat ten uitvoer te brengen of de Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van Kandidaat en van Cooder. Indien een Opdrachtgever een door Cooder of via de Website geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een contractuele relatie tussen deze derde en de Kandidaat, rusten op de Opdrachtgever dezelfde verplichtingen jegens Cooder als wanneer zij zelf een samenwerking met de Kandidaat zou zijn aangegaan.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en recht van gebruik


13.1. Opdrachtgever staat ervoor in dat het door hem aangeleverde materiaal en de door hem gegeven aanwijzingen niet tot enig probleem zal leiden op het terrein van intellectuele eigendom en AVG. Voorts staat Opdrachtgever ervoor in dat alle betrokkenen binnen de organisatie van Opdrachtgever toestemming hebben gegeven om hun gegevens en beeldmateriaal te mogen gebruiken en aan derden te mogen openbaren voor het door Cooder te vervaardigen materiaal, waaronder advertenties, foto’s en video’s. Wanneer Opdrachtgever geen rechtenvrij materiaal aanlevert, is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Cooder voor aanspraken van derden ter zake.

13.2. Alle rechten van intellectuele eigendom rustend op de door Cooder ten behoeve van Opdrachtgever te vervaardigen voorstellen en uitgevoerde werkzaamheden, waaronder advertenties, foto’s en video’s, komen toe aan en blijven berusten bij Cooder. Het gebruik binnen het bedrijf van Opdrachtgever en verveelvoudiging door Opdrachtgever van het door Cooder vervaardigde is slechts binnen de grenzen van het doel van de Opdracht toegestaan.

13.3. Cooder heeft het recht om het in Opdracht vervaardigde materiaal, waaronder advertenties, foto’s en video’s, voor eigen marketingdoeleinden te gebruiken.

13.4. Opdrachtgever heeft het recht om het door Cooder vervaardigde, waaronder advertenties, video’s en foto’s, te gebruiken voor een periode van twee jaar vanaf het moment van definitieve oplevering van het vervaardigde in het kader van de Opdracht. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot het wijzigen van het vervaardigde, waaronder advertenties, foto’s en video’s, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooder. Na de periode van twee jaar wordt door Opdrachtgever het door Cooder vervaardigde verwijderd van internet en tevens andere openbare mediabronnen waartoe derden toegang hebben.

Artikel 14. Overig


14.1. Het recht op verrekening, opschorting, ontbinding (behoudens artikel 4.3 van de algemene voorwaarden), en/of vernietiging komt Opdrachtgever niet toe.

14.2. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zijn de verplichtingen van Cooder tot nakomen van haar eigen verplichtingen uit hoofde van de Opdracht automatisch en onmiddellijk opgeschort, totdat de Opdrachtgever, hetgeen hij verschuldigd is, volledig heeft betaald.

14.3. Op deze algemene voorwaarden en op de Opdracht is Nederlands recht van toepassing.

14.4. De rechter van rechtbank Amsterdam is in eerste instantie bevoegd om over geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met de Opdracht en/of de algemene voorwaarden kennis te nemen.