Privacybeleid

For English see below
 

Het beleid

Voor de uitvoering van de dienstverlening van Cooder Jobs vragen wij jou om persoonsgegevens. Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij hanteren dan ook een strikt privacybeleid. Wij houden ons daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons privacybeleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft op cooderjobs.com en waarom we deze gegevens verzamelen. Cooder BV en Cooder NL BV zijn samen met Buro5 BV & Buro5 NL BV, Finture Careers BV, Vesper People en The Next Label onderdeel van The Next Label BV.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een Burgerservicenummer (BSN).

 

Persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening van Cooder

Indien jij je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten, zoals bemiddeling en werving en selectie (hierna: onze dienstverlening) vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. Cooder verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor onze doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. De gegevens van kandidaten kunnen op verschillende manieren door ons worden verzameld. Dit kan door:

- het uploaden van jouw cv op onze website;
- zelf te solliciteren of reageren op een vacature via onze website;
- contact met één van onze medewerkers.

De persoonsgegevens die wij verwerken zjn: voor- en achternaam, adresgegevens, land en regio, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, functieniveau en cv.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om aan ons door te geven om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen. Daarnaast verzamelen wij gegevens via openbare websites die betrekking hebben op jouw carrière, zoals LinkedIn.

Indien wij jou begeleiden in een sollicitatie bij één van onze werkgevers, kan het zijn dat contact wordt opgenomen met referenties. Daarnaast is het van belang om details te ontvangen over jouw huidige arbeidsvoorwaarden. Ook deze gegevens worden door ons verwerkt. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Dit zullen wij altijd aan jou kenbaar maken.

Als je bepaalde gegevens niet wenst te verstrekken, kan jij hierover telefonisch contact met ons opnemen. Wij kunnen dan samen bekijken of het mogelijk is in jouw situatie te bemiddelen zonder de verwerking van deze gegevens.

Van werkgevers verzamelen wij de naam, adres, kantoorgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de functies van contactpersonen.

Verder houden wij de contactmomenten bij en de gemaakte afspraken.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door Cooder:

‍Wij verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van onze recruitmentdiensten en voor bemiddelingsdoeleinden. Wij verzamelen en gebruiken daarbij gegevens van kandidaten onder andere voor de volgende werkzaamheden:

- bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie;
- voor het leveren van werving gerelateerde en versterkende diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling;
- bij het bemiddelen tussen kandidaten en werkgevers voor een mogelijke baan;
- bij het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures;
- bij het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten aan werkgevers ter beoordeling door werkgevers voor de geschiktheid van een vacature;
- bij het sturen van e-mails met informatie over mogelijke vacatures;
- bij het delen van anonieme cv’s met potentiële werkgevers (groepsmailings);
om aan jou informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen;
- voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Indien jij aangeeft geen interesse te hebben, verwerken wij slechts de gegevens van jou die wij nodig hebben om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren, zoals je naam.

Wij verzamelen en verwerken voor de uitvoering van onze recruitmentdiensten en voor bemiddelingsdoeleinden ook gegevens van werkgevers. Dit doen wij voor onder andere de volgende werkzaamheden:

- bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie en voor het aangaan van een duurzame samenwerking;
- bij het doen van aanbiedingen;
- bij het geven van informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen;
- bij het vastleggen van een opdracht in een overeenkomst met de werkgevers en de overeenkomst met de werkgevers te onderhouden en na te komen;
- voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

 

Toestemming

‍Jouw persoonsgegevens verzamelen wij op basis van jouw nadrukkelijk verleende toestemming, wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Uiteraard heb jij het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze intrekking.

 

Delen van gegevens

‍In het kader van de dienstverlening leggen wij gegevens vast in onze database ten behoeve van onze dienstverlening. Wij delen de gegevens van de kandidaat en de werkgevers binnen onze organisatie indien nodig, om voor de kandidaat de juiste baan te vinden en voor de werkgever de juiste kandidaat.

De cv en gerelateerde gegevens van kandidaten worden naar (potentiële) werkgevers verstuurd wanneer dat in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk is. Deze werkgevers zijn voornamelijk binnen de Europese Unie gesitueerd, maar in sommige gevallen kunnen zij in plaatsen zijn gesitueerd die een passend beschermingsniveau bieden. Dat spreken wij ook uitdrukkelijk met deze werkgevers af.

Het is mogelijk dat Cooder BV fuseert of wordt overgenomen. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. Jij ontvangt daarvan een kennisgeving.

Om nog optimaler van onze dienstverlening gebruik te maken, kunnen wij jouw informatie delen binnen The Next Label NL BV. Hierover zullen wij jou vooraf informeren.

Ook kunnen wij jouw gegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is als gevolg van een rechtszaak of ter bescherming van onze eigen rechten, of noodzakelijk voor de behartiging van onze dienstverlening.

Wij zien erop toe dat met derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

 

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Voor een geslaagde registratie vragen wij om een geldig e-mailadres, maar ook jouw woonplaats, niveau en specialisatie. Dit doen wij om jou zo specifiek mogelijk te kunnen informeren.

Jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te laten opslaan en te gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief kan jij te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief vind jij een koppeling waarmee jij direct jouw abonnement kunt beëindigen. Bovendien kan jij ons te allen tijde informeren over dit verzoek via de contactopties aan het einde van dit privacybeleid.

Cooder heeft verder een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, woonplaats, e-mail en social media account (indien deze bij ons bekend zijn) voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Cookies

Via onze website verwerken wij cookies. Je kunt er zelf voor kiezen of je deze cookies wel of niet wilt accepteren. In onze cookie policy kun je zien welke cookies wij verwerken, met welk doel en hoe lang we deze cookies bewaren. Onze cookie policy vind je hier. We willen je erop wijzen dat je via je browserinstellingen ook je cookievoorkeuren kunt beheren.

 

Beveiliging

‍Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Bewaartermijnen

‍Wij houden ons aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaan wij alleen jouw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden.

Wij bewaren jouw gegevens 3 jaar. Gedurende deze periode kan het zijn dat wij een passende vacature voor je vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen we na 3 jaar contact met je op om te vragen of je wilt dat je gegevens nog langer in ons systeem blijven of dat je wilt dat wij je gegevens verwijderen. Wij zullen een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren.

Indien jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening ook toegankelijk waren voor werkgevers of andere derden, kunnen wij jouw gegevens niet uit hun systemen verwijderen. In dat geval zal jijzelf deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

 

Rechten betrokkenen

‍Indien jij geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun jij je uitschrijven. Dit kun jij aangeven bij jouw contactpersoon of door een e-mail te sturen aan:

privacy@cooderjobs.com

Jij wordt dan niet meer benaderd en/of bemiddeld door ons. Als betrokkene kun jij jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb jij het recht de verwerking van jouw gegevens te beperken of jouw gegevens aan een andere partij over te dragen. Mocht jij het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, bestaat voor jou de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

Dit kan via een verzoek per e-mail te sturen. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het zou dan ook mogelijk kunnen zijn dat jij bij ons langs moet komen om jou te kunnen identificeren.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en dat wij altijd gezamenlijk tot een oplossing komen. Mocht jij hier onverhoopt anders overdenken, staat jou de weg vrij om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Links

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van onze werkgevers. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen, en niet die van ons, van toepassing is op de activiteiten die op je deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

 

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

‍We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in onze diensten. Bij significante wijzigingen in de manier waarop we met privacygevoelige informatie omgaan zullen we er alles aan doen je op de hoogte te brengen. We raden je echter wel aan regelmatig deze pagina te bekijken.

 

Vragen over privacybeleid

‍Als jij vragen hebt en/of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar privacy@cooderjobs.com.

 

Our policy

To carry out Cooder Jobs' services, we ask you for personal data. We are aware that you place your trust in us. We therefore apply a strict privacy policy. In doing so, we adhere to the conditions set out in the General Data Protection Regulation (AVG).

In our privacy policy, we let you know what data we collect and record when you use our websites and/or register on cooderjobs.com and why we collect this data. Cooder BV and Cooder NL BV together with Buro5 BV & Buro5 NL BV, Finture Careers BV, Vesper People and The Next Label are part of The Next Label BV.

 

What is personal data?

A personal data is information that can be traced back to a person. Examples of personal data are: a name, a home address, a personal e-mail address or a Citizen Service Number (BSN).

 

Personal data for the provision of Cooder services

If you register via our website and/or apply for one of our services, such as mediation and recruitment and selection (hereinafter: our services), we ask you to provide personal data. These data are used to perform these services. Cooder only processes the personal data that are minimally necessary for our purposes. In doing so, we strive for minimal data processing. Candidate data may be collected by us in various ways. This can be done by:

- uploading your CV on our website;
- applying or responding to a vacancy yourself via our website;
- contact with one of our employees.

The personal data we process are: first name and surname, address, country and region, date of birth, e-mail address, telephone number, job level and CV.

These data are necessary to pass on to us in order to provide the best possible service. We also collect data via public websites relating to your career, such as LinkedIn.

If we guide you in a job application with one of our employers, references may be contacted. It is also important to receive details of your current employment conditions. We also process this data. Additional data may sometimes be desirable to better tailor our services to your specific needs. We will always communicate this to you.

If you do not wish to provide certain details, you can contact us by telephone. Together we can then see whether it is possible to mediate in your situation without processing these details.

We collect employers' name, address, office details, e-mail address, telephone number and contact person functions.

We also keep a record of contact moments and appointments made.

 

Purposes of the processing of personal data by Cooder:

‍We collect and process data for the performance of our recruitment services and for mediation purposes. In doing so, we collect and use candidate data for the following activities, among others:

- in establishing and maintaining a mediation relationship;
- in providing recruitment-related and reinforcement services in the field of employment mediation;
- in mediating between candidates and employers for potential employment;
- in finding suitable candidates for vacancies using specific criteria;
- in submitting candidates' CVs and profiles to employers for assessment by employers for the suitability of a vacancy;
- in sending emails with information about potential job openings;
- to share anonymous CVs with potential employers (group mailings);
- to provide you with information about our services and other activities directly related to them;
- for the performance of proper administration and compliance with laws and regulations such as identification, employment, tax and social security legislation.

If you indicate that you are not interested, we will only process the data about you that we need to fulfil your wish not to be contacted by us, such as your name.

We also collect and process data from employers for the performance of our recruitment services and for mediation purposes. We do this for the following purposes, among others:

- when establishing and maintaining a business relationship and for the establishment of a long-term cooperation;
- when making offers
- when providing information about our services and other activities directly related to them;
- in establishing an assignment in an agreement with employers and maintaining and fulfilling the agreement with employers;
- for carrying out proper administration and recording and following up appointments.

 

Consent

‍We collect your personal data on the basis of your expressly granted consent, when we are legally obliged to do so or if the processing is necessary for the protection of our legitimate interests. Naturally, you have the right to withdraw consent granted at any time. The withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the processing of your personal data prior to this withdrawal.

 

Sharing of data

‍In the course of providing services, we record data in our database for the purpose of our services. We share candidate and employer data within our organisation when necessary, in order to find the right job for the candidate and the right candidate for the employer.

Candidates' CV and related data are sent to (potential) employers when necessary in the context of our services. These employers are mainly located within the European Union, but in some cases they may be located in places that offer an appropriate level of protection. We also explicitly agree this with these employers.

It is possible that Cooder BV merges or is acquired. In that case, we may share the data we hold about you with the new owners of the company and their advisers. You will receive notification of this.

In order to make even more optimal use of our services, we may share your information within The Next Label NL BV. We will inform you of this in advance.

We may also share your data with third parties if required to do so by law, or if this is necessary as a result of legal proceedings or to protect our own rights, or is necessary to provide our services.

We ensure that agreements are made with third parties on the requirements that data sharing must meet.

 

Newsletter

You can subscribe to our newsletter via our website. For a successful registration, we ask for a valid e-mail address as well as your place of residence, level and specialisation. We do this to inform you as specifically as possible.

You can withdraw your consent to have your personal data stored and used for sending our newsletter at any time. In every newsletter you will find a link to cancel your subscription directly. Furthermore, you can inform us of this request at any time via the contact options at the end of this privacy policy.

Cooder also has a commercial interest in using some of your personal data for marketing purposes. We process your name, place of residence, email and social media account (if known to us) for social media marketing. We will delete this data as soon as you unsubscribe from our newsletter or indicate that you no longer wish to be contacted by us.

 

Cookies

We process cookies through our website. You can choose whether or not to accept these cookies. Our cookie policy tells you which cookies we process, for what purpose and for how long we store them. You can find our cookie policy here. Please note that you can also manage your cookie preferences via your browser settings.

 

Security

We make every effort to optimally secure your personal data against unlawful use. We do this by means of physical, administrative, organisational and technical measures. If and insofar as data are provided to processors who provide services or carry out assignments on its behalf, we have agreed with them that they will also optimally secure the personal data.

 

Retention periods

‍We adhere to the principles of data retention. Therefore, we only store your personal data for as long as necessary for the purposes listed here or to the extent required by law for different storage periods.

We store your data for 3 years. During this period we may find a suitable vacancy for you. Should this not be the case, we will contact you after 3 years to ask whether you would like your data to remain in our system for longer or whether you would like us to delete your data. We will keep an anonymised archival copy of the data.

If, as part of our services, your personal data was also accessible to employers or other third parties, we cannot remove your data from their systems. In that case, you yourself will have to contact these parties directly to have the data removed.

 

Rights of data subjects

If you no longer wish to use our services, you can unsubscribe. You can inform your contact person or send an e-mail to:

privacy@cooderjobs.com

You will then no longer be contacted and/or mediated by us. As a data subject, you can view, correct or delete your data. You also have the right to restrict the processing of your data or to transfer your data to another party. In the unlikely event that you do not agree with the way your data are processed and/or have other objections regarding our processing of your personal data, you have the possibility to object to this.

This can be done by sending a request by e-mail. It is important that you can identify yourself and can prove that the data you want to access, correct or delete actually belongs to you. You are not allowed to view other people's data. It could therefore be possible that you will have to visit us to identify yourself.

Of course, we will be happy to help you if you have any complaints about our processing of your personal data. We assume that we handle your personal data with care and that we always come to a solution together. Should you unexpectedly think otherwise, you are free to lodge a complaint with the privacy regulator, the Dutch Data Protection Authority.

 

Links

For your convenience, we have included hyperlinks to third-party websites on our website, including websites of some of our employers. Please note that if you visit these websites, the privacy statement of these third parties, and not ours, will apply to the activities you perform on these websites and the information you disclose there.

 

New developments and questions

‍We reserve the right to change this privacy policy so that it always complies with applicable legal requirements or changes in our services. In case of significant changes in the way we handle privacy-sensitive information, we will make every effort to notify you. However, we encourage you to check this page regularly.

 

Privacy policy questions

‍If you have any questions and/or comments about our privacy policy, please send an e-mail to privacy@cooderjobs.com.